h ø r d – Lines

Music & Video by h ø r d. From the LP “Focus on light” on Giallo Disco Records – 2016